Eşti aici

Drepturile si obligatiile consumatorului de gaze naturale

Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

1. Consumatorul are următoarele drepturi:

a)  să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b)  să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c)  să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d)  să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;

e)  să solicite modificarea graficului de furnizare prevăzut in contractul de furnizare, cu cel puţin 2 zile anterioare zilei/săptămânii pentru care se solicită modificarea; modificările vor putea fi convenite de către părţi în termen de o zi de la data solicitării;

f)   să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;

g) să solicite şi să primească de la furnizor/operatorul de sistem toate datele relevante privind propriul consum pe ultimii 5 ani, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu.;

h) sa opteze pentru oferta tip de furnizare gaze naturale;

i) să solicite furnizorului/operatorului sistemului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) să fie notificaţi în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;

k) să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite;

l) să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă;

m) să li se pună la dispoziţie cel puţin două modalităţi de plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;

n) să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării,;

o) să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de 6 săptămâni de la schimbarea furnizorului;

p) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.

 

2. Consumatorul de gaze naturale are următoarele obligaţii:

a)să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;

b)clienţii finali au obligaţia să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizorul/operatorul sistemului, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta.

c)să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

d)să nu revândă gazele naturale contractate;

e)să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;

f)să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

g)să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

h)să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.”;

i)pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a clientului final, partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, în conformitate cu prevederile stipulate în contract;

j)in cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, operatorul de transport/distribuţie este îndreptăţit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specific din domeniu.